SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808

1 /19
1/1/2019

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu


 


 


Do nového roku 2019 ČAEK vstupuje jako silné, sebevědomé a odborně zdatné podnikatelské sdružení, které je připraveno hájit zájmy svých členů a být odpovědným partnerem státní správě především v oblastech: 


(i) budování vysokorychlostních internetových sítí a ve věci dotací v souvislosti s operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a v rámci přípravy nového Národního plánu pro výstavbu sítí nové generace v období po roce 2020 (s přihlédnutím k dotacím); 


(ii) postupu podle nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018 (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu, která je nutná zejména s ohledem na technologický pokrok a aplikační praxi regulačních orgánů; a


  (iii) návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích jako součásti komplexní Strategie pro jednotný digitální trh.


 


Text SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě (COM(2015) 192 final, Brusel, 6. 5. 2015) je k dispozici zde:


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=CS 


ČAEK se může opírat o dosavadní zkušenosti, tuzemský i mezinárodní respekt a soustavnou činnost odborných pracovních komisí a skupin, které za tím účelem vytvořila. Spolu s dalšími podnikatelskými sdruženími a spolky (APKT, APMS a ICT Unií) utváří fundované prostředí a je připravena přispět v maximální míře k dalšímu rozvoji sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání v České republice v době příprav na předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022 a nástupu do období dalších změn v klíčovém průmyslu, který se od ostatních výrazně odlišuje svým duálním charakterem.


 


Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 69—92) se dostává do prvořadého zájmu odboru médií a audiovize Ministerstva kultury a také odborné veřejnosti.


 


V ČAEK se touto problematikou systematicky zabývá specializovaná pracovní komise pro mediální a autorskoprávní problematiku, kterou řídí předseda spolku. ČAEK pevně věří, že se bude moci aktivně podílet na transpozici směrnice 2018/1808 do českého právního řádu a těší se na spolupráci s Ministerstvem kultury a ostatními partnery.


 


Text směrnice 2018/1808:


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&qid=1547374776181&from=en


 


13. ledna 2019


 


 


Nová pravidla pro poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb


Evropská unie vydala dne 28. listopadu 2018 směrnici č. 2018/1808, kterou novelizuje směrnici č. 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách, která stanoví pravidla pro televizní vysílání a pro audiovizuální mediální služby na vyžádání.  


Cílem nové úpravy audiovizuálních mediálních služeb je zohlednit vývoj na trhu a zajistit rovnováhu mezi přístupem k online službám poskytujícím obsah, ochranou spotřebitele a konkurence-schopností v důsledku pokračujícího sbližování televizních a internetových služeb.


Rozšiřují se povinnosti stávajících poskytovatelů mediálních služeb. Vůči nezletilým osobám mají poskytovatelé zajistit, aby závadný obsah (tj. obsah, který by mohl narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob) byl dostupný pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly běžně možnost vidět nebo slyšet. Nejvíce škodlivý obsah, jako je bezdůvodné násilí nebo pornografie, podléhá přitom nejpřísnějším opatřením. Mediální služby musí být trvale a postupně zpřístupňovány pro osoby se zdravotním postižením. Pro poskytovatele mediálních služeb poskytující audiovizuální mediální služby na vyžádání se stanoví povinný podíl evropských děl na 30 %.


Právní úprava současně chrání obsah poskytovatelů. Stanoví totiž požadavek, aby nebyly modifikovány ani překrývány pořady a služby poskytovatelů mediálních služeb, aniž by k tomu byl získán jejich výslovný souhlas.


Mění se stávající podmínky pro vysílání reklamních spotů.  V současnosti je podíl televizních reklamních šotů a šotů teleshoppingu omezen na 20 % během jedné hodiny. Stávající dvanáctiminutový limit pro reklamu v jedné hodině se ruší. Nově se toto omezení váže denní dobu určenou časovými úseky. V době mezi 06 :00 a 18 :00 nesmí překročit 20 % této doby a v době mezi 18:00 a 24:00 překročit 20 % této doby. Tato změna poskytuje provozovatelům větší flexibilitu pro umisťování reklamy, neboť v rámci uvedených časových pásem budou moci volněji nakládat s umísťováním spotů. To se týká zejména hlavních vysílacích časů. Televizní filmy (netýká se ale seriálů, sérií nebo dokumentů) a zpravodajské programy mohou být reklamou a teleshoppingem přerušeny každých 30 minut. U dětských pořadů platí stejný limit. Do reklamního limitu se nezapočítávají sdělení, která provozovatel vysílá ve vztahu ke svým pořadům.


Novela směrnice stanoví i další nová pravidla ohledně komerční komunikace. Rozšiřuje zákazy reklamy. Zakazuje se teleshopping během pořadů pro děti. Reklama a teleshopping nesmí být vkládány do náboženských pořadů. Zakazuje se tabáková reklama i na elektronické cigarety. Zavádí regulaci reklamy na alkohol i pro audiovizuální služby na vyžádání.


Klade se důraz na samoregulaci a kodexy chování. Poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb se  vybízejí k vytvoření kodexů chování založených na samoregulaci a společné regulaci, pokud jde o nevhodná audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů a která provázejí pořady pro děti nebo jsou v těchto pořadech obsažena, a která se týkají potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým nebo fyziologickým účinkem.


Nově budou i platformy pro sdílení videa také podléhat pravidlům stanoveným pro tradiční poskytovatele mediálních služeb. To by mělo zajistit, že diváci a zejména nezletilé osoby budou lépe chráněni před násilným nebo škodlivým obsahem nebo nenávistným projevem. Právní úprava definuje službu platformy pro sdílení videonahrávek jako službu, jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její neoddělitelné části nebo její zásadní funkcí je poskytování pořadů, videonahrávek vytvářených uživateli nebo obojí, za které nenese redakční odpovědnost poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání prostřednictvím sítí elektronických komunikací a jejichž organizaci určuje poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek, a to i prostřednictvím automatických prostředků nebo algoritmů, zejména na základě zobrazování, označování a určování pořadů. V praxi to bude znamenat, že provozovatelé těchto platforem budou mít povinnost odstraňovat obsah, který podněcuje k násilí a nenávisti. Škodlivý obsah budou moci hlásit i samotní uživatelé těchto služeb. Tyto platformy by měly dát uživatelům, kteří nahrávají videa, k dispozici funkcionalitu pro oznamování škodlivého obsahu.


 


Nové požadavky týkající se audiovizuálních mediálních služeb musí být zakotveny do českého právního řádu do 19. září 2020. Uvedený předpisový rámec je založen na principu minimální harmonizace. Bude proto velmi záležet na českém zákonodárci, v jakém rozsahu bude chtít poskytnutého prostoru pro regulaci audiovizuálních mediálních služeb využít.


Připomínky lze zaslat MK do 28. února 2019.


 


4. února 2019


 


 


 


21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…