17. výroční konference 2017

11 /17
9/11/2017

 17. VÝROČNÍ KONFERENCE


ČAEK 2017


 


17. výroční konference České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) se uskutečnila v podobě dvou samostatných odborných seminářů, které ČAEK připravila a zajistila ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a dalšími partnery.


 


Obě části výroční konference – odborné specializované semináře – se konaly v hotelu Don Giovanni v Praze:


 


I.            18. května 2017


 


Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu 


* 18. května 2017* 9,00 - 14,00 (včetně úvodní registrace a kávy a závěrečného rautu)* místo konání hotel Don Giovanni* spolupořádaly ČAEK a ČTÚ (Ministerstvo kultury jako pozvaný host)Cílem této odborné diskuze bylo identifikovat současné problémy, které jsou v České republice pro výstavbu kvalitní infrastruktury. Jaká jsou omezení na straně nabídky a poptávky pro rozvoj sítí nové generace, jakým způsobem může stát a regulace podpořit rozvoj a přijetí moderní infrastruktury a další otázky by měly být předmětem prvního panelu.


Jedním z hnacích motorů pro výstavbu sítí nové generace je i kvalitní obsah. Proto tématem druhého bloku bude získávání kvalitního obsahu i z pohledu uplatňování autorských práv, otázky vyjednávání s poskytovateli obsahu a jejich požadavky (například na sledovanost, kvalitu distribučního kanálu), fungování tzv. content agregátorů, otázka křížového vlastnictví a jeho regulace, interoperabilita IPTV standardů a kvality služeb.


 


II.         9. listopadu 2017Výstavba sítí elektronických komunikací


nové generace


 


odborná specializovaná konference * Praha, 9. listopadu 2017


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) veřejně hájí a prosazuje oprávněné zájmy svých členů z řad podnikatelů v elektronických komunikacích a souvisejících odvětvích. ČAEK považuje za naprosto zásadní, aby bylo možné maximálně efektivním způsobem budovat nové a modernizovat stávající sítě elektronických komunikací.


V rámci procesu plánování a výstavby veřejných sítí elektronických komunikací nové generace, které jsou plnohodnotným a svébytným druhem technické infrastruktury budované ve veřejném zájmu, však naráží investoři, stavebníci i projektanti na řadu dlouhodobých i nově vznikajících překážek. Tyto překážky následně brání rychlému a efektivnímu rozvoji nejen v rámci samotného odvětví elektronických komunikací, ale i v převážné části s ním nutně spojených různých oblastí podnikání a společenského života v České republice.


Jedním z klíčových bodů evropské strategie označované jako tzv. Digitální agenda pro Evropu, jejímž cílem je mimo jiné položit základy udržitelné digitální budoucnosti, je také premisa: „… aby hospodářství spolehlivě rostlo a vytvářela se pracovní místa a aby občané měli přístup k informacím a službám podle svého výběru, potřebujeme velmi rychlý internet.“ Přesto, že Česká republika, jako členský stát Evropské unie, vyvíjí nejen v rámci naplňování Digitální agendy řadu aktivit s ambicí usnadnit a zlevnit výstavbu technické infrastruktury, včetně sítí elektronických komunikací nové generace umožňujících vysokorychlostní přístup k internetu, cítí členové ČAEK potřebu tyto ambice nejen aktivně podporovat a napomáhat jejich prosazení, ale také je objektivně hodnotit, dále rozvíjet, doplňovat, a především uvádět v každodenní praxi.


Vzhledem k výše uvedenému považuje ČAEK za žádoucí, aby za přispění svých členů otevřela veřejnou debatu k souboru celkem třinácti základních tezí pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací nové generace. Cílem této veřejné debaty je podrobit předložený soubor tezí odborné konstruktivní kritice všech zainteresovaných stran včetně orgánů státní správy i samosprávy a tím i de facto podpořit některé již dříve iniciované kroky státu k rozvoji sítí elektronických komunikací v ČR, zejména pak Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, který dne 10. května 2017 schválila vláda České republiky.


První krokem v tomto smyslu byla odborná specializovaná konference, kterou ve spolupráci s ČTÚ připravila ČAEK 9. listopadu 2017 v hotelu Don Giovanni v Praze.


Program


8:30 – 9:15 Registrace účastníků a ranní káva


9:15 – 10:00 Zahájení a úvodní slovo


Petr Josefi, místopředseda ČAEK


Jiří Peterka, člen rady ČTÚ


Petr Kameník, náměstek ministra průmyslu a obchodu


Petr Slováček, generální ředitel CETIN


 


10:00 – 11:30 I. část diskuzního bloku


Představení základních tezí pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací nové generace


Michal Frankl, člen představenstva ČAEK


 


Hynek Brom, I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže


Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu,  předseda senátu


Martin Kupka, poslanec, místopředseda ODS, člen zastupitelstva Středočeského kraje, starosta Líbeznic


Marek Ebert, ředitel sekce regulace Českého telekomunikačního úřadu


Luděk Schneider, ředitel odboru elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu


Petr Polák, vedoucí oddělení oceňování majetku Ministerstva financí


Vladimíra Helebrantová, vedoucí technického oddělení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj


Vlastimil Diviš, vedoucí odboru Právní služby ve společnosti ČEPS, a.s.


Martin Adam, právník ve společnosti T-Mobile, a.s.


 


11:30-11:45 Přestávka na kávu 


 


11:45 – 13:00 II. část diskuzního bloku


 


Závěrečné slovo 


Seminář zkušeně moderoval – Libor Kudláček


* * *


 


13:00 Oběd


14:00 Závěr semináře 


* * *


 


Dne 9. listopadu 2017 se v hotelu Don Giovanni v Praze konal odborný seminář České asociace elektronických komunikací (ČAEK) a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na téma usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací nové generace. Přítomné hosty, kterých se sešlo kolem 120, přivítali a úvodní slovo pronesli člen Rady ČTÚ Jiří Peterka, místopředseda ČAEK Petr Josefi, náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Kameník a generální ředitel CETIN Petr Slováček.


Pozvání do panelové diskuse přijali předseda senátu Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Hynek Brom, ředitel sekce regulace ČTÚ Marek Ebert, ředitel odboru elektronických komunikací Ministerstva průmyslu a obchodu Luděk Schneider, starosta obce Líbeznice a člen zastupitelstva Středočeského kraje Martin Kupka, vedoucí technického oddělení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Vladimíra Helebrantová, vedoucí oddělení oceňování majetku Ministerstva financí Petr Polák  a vedoucí odboru Právní služby ČEPS, a.s. Vlastimil Diviš. Teze pro usnadnění výstavby z pozic zajišťovatelů sítí objasnil Martin Adam ze společnosti T-Mobile.


První diskuzní blok zahájil Michal Frankl, člen představenstva ČAEK, představením základních tezí pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací nové generace, jejichž smyslem je vést konstruktivní debatu o možnostech zjednodušení a urychlení stavebního řízení, umožnění umísťování infrastruktury a snížení plateb za služebnosti a využívání nemovitostí.


Účastníci panelové diskuze se shodli v tom, že jednou z významných překážek zjednodušení stavebního řízení je resortismus jednotlivých orgánů státní správy. Vladimíra Helebrantová, vedoucí technického oddělení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, diskutujícím potvrdila, že dílčí změny letos novelizovaného stavebního zákona nejsou žádoucí, protože záměrem ministerstva je připravit zákon zcela nový. Dílčí změny jsou proto představitelné pouze např. na úrovni zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.


V druhém diskuzním bloku se mimo jiné probíral návrh ČAEK na razantní snížení plateb za služebnosti při umístění infrastruktury na pozemcích státu v kontextu toho, že rozvoj vysokorychlostní infrastruktury je vládní i evropskou politickou prioritou.  Do diskuze o návrhu koncepčně zapadl příspěvek starosty Líbeznice Martina Kupky. Přítomným představil přístup k výstavbě sítí na úrovni několika obcí v oblasti nad Prahou, které operátorům umožňují bezplatné umístění infrastruktury pro vysokorychlostní sítě. Diskutující ocenili takové řešení jako příklad dobré praxe a skutečné snahy o usnadnění výstavby.


 


ČAEK bude usilovat, aby příslušná ministerstva a ostatní orgány státní správy diskutované teze k usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací zohlednily ve svých prioritách pro začínající volební období.


 


 


 

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…