Evropské právní předpisy

1 /19
19/1/2019

Evropské právní předpisy


Česká asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají.


 


Přijaté právní předpisy:


 


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1972 ZE DNE 11. PROSINCE 2018, KTEROU SE STANOVÍ EVROPSKÝ KODEX PRO ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (V PŘEPRACOVANÉM ZNĚNÍ). 


 


Směrnice 2018/1972 byla zveřejněna v Úředním věstníku EU 17. prosince 2018.


Kodex nahradí současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU. Po schválení směrnice Evropským parlamentem 14. listopadu 2018 a Radou EU 4. prosince 2018 tento evropský právní předpis představuje jednu ze zásadních legislativních a právních iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. Nová pravidla začnou platit na sklonku roku 2020; ale již vyhlášením nové směrnice v Úředním věstníku EU začne také nová práce i pro taková průmyslová sdružení, jakou představuje ČAEK.


Podle článku 124 směrnice členské státy přijmou a zveřejní do 21. prosince 2020 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi. Členské státy budou tyto předpisy používat od 21. prosince 2020. Podle článku 125 se směrnice 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES uvedené v příloze XII části A zrušují s účinkem od 21. prosince 2020, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnosti.


 


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ZE DNE 11. PROSINCE 2018 O ZŘÍZENÍ SDRUŽENÍ EVROPSKÝCH REGULAČNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (BEREC) A AGENTURY NA PODPORU BEREC (ÚŘAD BEREC), O ZMĚNĚ NAŘÍZENÍ (EU) 2015/2120 A O ZRUŠENÍ NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1211/2009


Nařízení 2018/1971 (BEREC) vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 20. prosince 2018. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


 


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ZE DNE 14. LISTOPADU 2018, KTEROU SE MĚNÍ SMĚRNICE 2010/13/EU O KOORDINACI NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH A SPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ UPRAVUJÍCÍCH POSKYTOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽEB (SMĚRNICE O AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽBÁCH) S OHLEDEM NA MĚNÍCÍ SE SITUACI NA TRHU 


 


Návrhy právních předpisů:


NÁVRH SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O AUTORSKÉM PRÁVU NA JEDNOTNÉM DIGITÁLNÍM TRHU


Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.


 


NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÉHO ŽIVOTA A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 2002/58/ES (NAŘÍZENÍ O SOUKROMÍ A ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH)


Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích jako součást komplexní Strategie pro jednotný digitální trh byl zveřejněn 10. ledna 2017. Nařízení si stanovuje za cíl revidovat a aktualizovat současnou unijní úpravu (konkrétně směrnici 2002/58/ES a její novelizaci směrnicí č. 2009/136/ES), která díky nejednoznačnosti právních pojmů a následným problémům s harmonizací v plném rozsahu nesplnila své stanovené cíle, a přizpůsobit jí technologickému rozvoji v oblasti elektronických komunikací.


 


Nové evropské právní předpisy se bezprostředně dotýkají činnosti spolku a jejich členů, kteří zajišťují sítě elektronických komunikací a poskytují jejich prostřednictvím služby elektronických komunikací, včetně služby poskytování převzatého vysílání a odpovídající ochrany obsahu.


 


V Praze dne 19. ledna 2019


 
REVIZE DOPORUČENÍ O RELEVANTNÍCH TRZÍCH


15. února 2019 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci o revizi doporučení o relevantních trzích produktů a služeb 2014/710/EU v odvětví elektronických komunikací. Jejím cílem je shromáždit informace o současném stavu a vývoji velkoobchodních trhů a zhodnotit stávající a potenciální trhy, které jsou náchylné k ex ante regulaci v tomto odvětví.Výsledky konzultace Komise využije pro přípravu nového doporučení, které má být přijato nejpozději do 21. prosince 2020.


Konzultace probíhá do 10. května 2019.


https://ec.europa.eu/…/consultation-revision-recommendation…

 
 


EC.EUROPA.EU

 

The European Commission launches a targeted consultation on the review of the Recommendation on relevant markets in the electronic…

 21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…