Návrh směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

1 /19
19/1/2019

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu


 


Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.


 


Tento návrh si klade za cíl řešit několik cílených opatření uvedených ve sdělení „Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva“. Další opatření uvedená v tomto sdělení jsou zahrnuta v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů, v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a v návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, které byly přijaty ve stejný den jako tento návrh směrnice.


 Tento návrh je v souladu se stávajícím právním rámcem EU v oblasti autorského práva a je založen na směrnici 96/9/ES, směrnici 2001/29/ES, směrnici 2006/115/ES, směrnici 2009/24/ES, směrnici 2012/28/EU a směrnici 2014/26/EU, a doplňuje pravidla, která jsou v nich stanovena. Tyto směrnice stejně jako tento návrh přispívají k fungování vnitřního trhu, zajišťují vysokou úroveň ochrany nositelů práv a usnadňují vypořádání práv.


 


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52016PC0593&from=CS&fbclid=IwAR3Lpq7whkE81voyTRP2ETea13Q6b5Iqw8Saa757LCPd-iF3W_bU7f0rWrM


 


Zástupci zemí Evropské unie a Evropského parlamentu se 13. února 2019 dokázali shodnout na kompromisní podobě směrnice o ochraně autorských práv na internetu.


Hlasovat by se mělo na přelomu března a dubna 2019.


 


19. února 2019


 


21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…